Steder i Riberalta

Lokal tid:
17:23:58
Riberalta
Departament:Beni
Befolkning:97 982
Telefonopkald:
+591-3
Postnummer:
-

Placering på kortet over Bolivia

Map SVG
RiberaltaRiberalta
Riberalta

Riberalta

Riberalta
localityLæs mere
Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen

Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen

Riberalta
churchLæs mere
Riberalta Airport
HOTEL JOMALI
Hotel Colonial

Hotel Colonial

Avenida Máximo Henicke 745, Riberalta
lodgingLæs mere

Beneficiadora San Agustin S.R.L.

Riberalta
foodLæs mere
ANH

📑 Riberalta alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning